Ochrana osobných údajov a cookies

Ochrana osobných údajov
Informácie a poučenie o právach v zmysle § 15 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v Registračnom formulári na webovom sídle www.ineconcepts.sk .           V súlade s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je podnikateľský subjekt : Erik Baláž- Ine Concepts , so sídlom Eugeňa Suchoňa 41,90201 Pezinok, Slovensko,  IČO: :  53 849 141 oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené v Registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch registrovaných užívateľov počas celého obdobia registrácie v internetovom obchode www.ineconcepts.sk na účely registrácie užívateľov, vedenia databázy registrovaných užívateľov, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky. V prípade, že budete mať záujem o zrušenie registrácie v internetovom obchode www.ineconcepts.sk, stačí svoje písomne rozhodnutie oznámiť emailom na: ine@ineconcepts.sk . Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú vaše osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je živnostenský subjekt  Erik Baláž- Ine Concepts  povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky.
Predávajúci je zodpovedný za ochranu osobných údajov spracovávaných v rámci e-shopu.

Pri nákupe na e-shope zhromažďuje predávajúci osobné údaje iba v rozsahu potrebnom na poskytnutie jednotlivých funkcionalít webovej stránky, a jej relevantného obsahu a služieb.

Zhromažďovanie a spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu udeleného používateľom, na základe oprávneného záujmu, alebo za účelom plnenia kúpnej zmluvy. 

V súvislosti s uzatvorením a plnením kúpnej zmluvy (objednávky) predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho, a to na účely, v rozsahu a spôsobom popísaným v Zásadách spracovania osobných údajov návštevníkov e-shopu.

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov - newsletter
Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi, Erik Baláž – INE Concepts,Eugena Suchoňa 5841, 90201 Pezinok ,Slovenská republika ,Tel.: +421904023230 ,ine.concepts@gmail.com zapísanému v živnostenskom registri Okresný úrad Pezinok I, , vl.č.: 130-28106 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov 

 • pre účel: poskytovania informácií o prevádzkovateľovi, súvisiacich s ponukou tovaru, služieb a ďalších  informácií o rôznych akciách, podujatiach a novinkách formou zasielania tzv. newsletterov na e-mailovú adresu uvedenú dotknutou osobou; 
 • v rozsahu: meno a priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa;
 • na obdobie: 3 rokov odo dňa udelenia súhlasu. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
1) moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom 2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie. Súhlas so spracovaním osobných údajov – registrácia zákazníka
Zakliknutím políčka  udeľujete prevádzkovateľovi Erik Baláž – INE Concepts,Eugena Suchoňa 5841, 90201 Pezinok ,Slovenská republika ,Tel.: +421904023230 ,ine.concepts@gmail.com zapísanému v živnostenskom registri Okresný úrad Pezinok I, , vl.č.: 130-28106 (ďalej aj ako „prevádzkovateľ“) v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov 
 • pre účel: vytvorenia užívateľského konta na e-shope prevádzkovateľa, registrácie v evidencii zákazníkov a s tým spojeného zabezpečenia plnenia objednaných tovarov a služieb;
 • v rozsahu titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, t.č., vek;
 • na obdobie nevyhnutné na zabezpečenie uvedených služieb, resp. 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu.  

Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle. Bol/-a som informovaný/-á, že po uplynutí doby, na ktorú som tento súhlas udelil/-a, resp. po jeho odvolaní, budú moje osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Všetky mnou uvedené údaje sú správne. 
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
1) moje osobné údaje nebudú poskytované príjemcom
 2) moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané. 3) ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 4) v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 5) beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 6) beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Mám právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený. Toto právo môžem uplatniť e-mailom, telefonicky alebo zaslaním písomnej žiadosti doporučene s uvedením textu „GDPR“ na kontaktné údaje uvedené nižšie. 
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Cookies - informácie o používaní súborov cookies
Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookies.
Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii

AKÉ SÚ DRUHY COOKIE?
Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé.
Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.
Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookie:

 • Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje)
 • Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 • Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
 • Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.
 • Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.AKO ZMENIŤ UKLADANIE COOKIE?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy.
Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=cs 
Edge: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/12454/windows-10-microsoft-edge-privacy-faq 
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/cs-cz/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer 

COOKIES TRETÍCH STRÁN
Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. 
Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či Instagram. Podmienky používania súborov cookie si môžete prečítať na ich stránkach.

NA KOHO SA OBRÁTIŤ?
Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookie na našich web stránkach,kontaktujte nás.