Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na kúpne zmluvy a objednávky uzatvorené na diaľku prostredníctvom internetového obchodu https://www.ineconcepts.sk/ medzi kupujúcim a predávajúcim.

Podmienka 18 rokov

Internetový obchod www.ineconcepts.sk je výhradne určený užívateľom starším ako 18 rokov! Návštevník/Objednávateľ prečítaním alebo potvrdením týchto obchodných podmienok súhlasí, že ma viac ako 18 rokov a prevádzkovateľ servera nemá povinnosť overovať správnosť týchto údajov u objednávateľa. Objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za úplnosť a pravdivosť všetkých údajov, ktoré pri objednávke zadal.

 

Všeobecné obchodné podmienky sa riadia predovšetkým zákonmi :  

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,

č 513/1991 Zb., Obchodný zákonník,

č. 250/2007 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej     národnej rady,

č. 372/1990 Zb. zákon o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

č. 102/2014 Z.z. zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Predávajúcim sa rozumie živnostenské podnikanie Erik Baláž- INE Concepts  so sídlom Eugena Suchoňa 41 , 90201 Pezinok, Slovenská republika, IČO :  53 849 141

Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ, alebo podnikateľ, ktorá prostredníctvom objednávkového formuláru na stránke https://www.ineconcepts.sk/ uzatvorí kúpnu zmluvu na tovar ponúkaný predávajúcim.

Spotrebiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

 

Podnikateľom sa rozumie :

Osoba zapísaná v obchodnom registri,

Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Kupujúci bude evidovaný ako podnikateľ iba v prípade, že uvedie v objednávke svoje IČO a IČ DPH.  

 

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Objednávky zadané prostredníctvom e-shopu sú považované za záväzné.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil so všeobecnými obchodnými podmienkami a súhlasí s ich znením v plnom rozsahu.

Podmienkou zaslania objednávky je  oboznámenie sa s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Kúpna zmluva vzniká prijatím objednávky. Prijatím objednávky sa rozumie zaslanie potvrdenia "Prijatie objednávky" e-mailom na e-mailovú adresu zadanú kupujúcim pri zadávaní objednávky.

Prílohou potvrdzujúceho emailu o prijatí objednávky je v  prípade platby on-line platobnou kartou je prílohou "Faktúra".
Pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je kupujúci povinný pravdivo vyplniť všetky kontaktné údaje požadované predávajúcim v objednávkovom formulári a to :

Meno a priezvisko objednávateľa (Obchodné meno a IČO v prípade že je kupujúcim podnikateľ),

Fakturačná adresa (ulica, poradové číslo, mesto, PSČ, krajina),

Dodacia adresa ak je iná ako fakturačná adresa (meno, priezvisko, ulica, poradové číslo, mesto, PSČ, krajina),

Kontaktné údaje nevyhnutné pre doručenie objednávky (telefónne číslo, e-mail),

Spôsob dodania,

Spôsob platby.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za doručenie objednávky v prípade chybného zadania kontaktných údajov kupujúcim v objednávkovom formulári.

Miesto dodania tovaru je adresa, ktorú kupujúci uvedie pri vypĺňaní objednávkového formuláru prípadne adresa spoločnosti (alebo jej pobočky) v prípade osobného odberu tovaru.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru od prepravcu (od predávajúceho v prípade osobného odberu) po zaplatení celej kúpnej ceny vrátane dane z pridanej hodnoty.

Predávajúci si vyhradzuje právo predĺžiť expedičnú lehotu vo výnimočných prípadoch. V Prípade predĺženia expedičnej lehoty bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu na adresu uvedenú v objednávkovom formulári. Expedičná doba môže byť predĺžená predávajúcim do 30 dní od zaslania potvrdenia o prijatí objednávky.

V prípade predĺženia expedičnej lehoty predávajúcim na viac ako 30 dní odo dňa zaslania potvrdenia objednávky, bude kupujúci informovaný o tejto skutočnosti a bude mu ponúknutá možnosť zrušiť objednávku. Ak kupujúci zruší objednávku bude mu v prípade, že objednávka bola už uhradená, vrátená celá suma objednávky na účet, z ktorého bola táto suma uhradená.


Odstúpenie od zmluvy

V zmysle § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (Zákon č. 108/2000 Z.z.) ak je kupujúcim fyzická osoba a kupovaný tovar neslúži na výkon povolania, alebo podnikania, máte ako zákazník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote, je dôležité v uvedenej lehote vrátiť nepoškodený tovar za dodržania nasledovných podmienok:

 • Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho. V písomnom odstúpení uveďte číslo Vášho účtu, na ktoré má byť zaslaná kúpna cena za tovar.
 • Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho v zákonnej lehote späť na adresu: Bratislavská 79, Pezinok, 90201, Slovenská republika.
 • Odstúpenie od zmluvy nájdete v prílohe.
Storno objednávky

Objednávku je možné bezplatne stornovať do 24 hodín  od objednania tovaru, prostredníctvom elektronickej pošty ine@ineconcepts.sk, alebo na telefónnom čísle 0904023230. Pri zrušení objednávky je potrebné nahlásiť základné informácie o nej (číslo objednávky, dátum a čas objednania tovaru, meno a priezvisko kupujúceho a pod.)

V prípade, že kupujúci už na účet predávajúceho zrealizoval úhradu, táto bude v plnej výške obratom poukázaná na účet kupujúceho.

V prípade stornovania objednávky po uvedenom termíne si predávajúci nárokuje na storno poplatok vo výške  dopravných nákladov spojených s realizáciou príslušnej objednávky.


Reklamácie

Ak kupujúci preukáže, že mu bol doručený nesprávny tovar alebo zakúpený tovar mu bol dodaný v zlej kvalite, (víno po refermentácii, víno s bielkovinovým zákalom, víno s nadmernou a senzoricky jednoznačnou oxidáciou) má nárok na bezplatnú výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí. Kupujúci znáša náklady na vrátenie reklamovaného tovaru do Bratislavská 79, Pezinok, 90201, Slovenská republika. Predávajúci v tomto prípade nevracia kupujúcemu cenu za prvú prepravu. Kryštalický zákal (vínny kameň) neznehodnocuje kvalitu vína a kupujúci v tomto prípade nemá nárok na vrátenie peňazí ani tovaru. Tovar sa v takomto prípade nevymieňa za iný.

Reklamácie sú vybavované: 

 • • telefonicky (v pracovných dňoch na telefónnom čísle +421 904023230) 
 • • e-mailom (ine@ineconcepts.sk) 
 • • poštou (Bratislavská 79, Pezinok, 90201, Slovenská republika) 

Aby ste predišli znehodnoteniu vína a prípadným reklamáciám, dodržujte prosím zásady správneho skladovania nafľaškovaného vína. Fľaškové vína skladujeme suchých, tmavých miestnostiach. Teplota v miestnosti by nemala kolísať a mala by byť stála. Víno skladujeme pri teplotách 10 - 15°C. Pred expedíciou z nášho skladu k Vám je víno vizuálne prekontrolované na prípadné závady.


Doporučujeme Vám, aby ste tovar poslali doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu, či poškodenie na ceste k nám.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru, Vám budú peniaze za tovar zaslané prevodom na Váš účet a to najneskôr do 15 pracovných dní po odstúpení od zmluvy a fyzickom obdržaní tovaru.

Aby ste ako kupujúci mohli odstúpiť od zmluvy je nutné dodržať nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale, 
 • tovar nesmie byť použitý, a javiť akékoľvek známky používania 
 • • tovar musí byť nepoškodený, 
 • • tovar musí byť kompletný, 
 • • tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe a s písomným oznámením o odstúpení od zmluvy. 

Záruka

Na každý predávaný tovar, sa vzťahuje zákonná záručná doba, pokiaľ pri tovare nie je uvedené inak

Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad a v celom rozsahu akceptuje všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení zverejnenom na e-shope predávajúceho v okamihu odoslania elektronickej objednávky cenu objednaného tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a cenu prepravných nákladov uvedených v e-shope.

Predávajúci je viazaný kúpnou zmluvou v celom jej rozsahu.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku kupujúceho alebo jej časť (odstúpiť od kúpnej zmluvy) v prípade pôsobenia vyššej moci, ktorá znemožňuje dodanie tovaru predávajúcim v lehote stanovenej v týchto obchodných podmienkach alebo za cenu platnú v dobe odoslania elektronickej objednávky kupujúcim. V prípade, že nastane niektorá z týchto skutočností, predávajúci o tom bezodkladne informuje kupujúceho a prípadne sa s ním dohodne na náhradnom plnení alebo inom riešení danej situácie. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu tato čiastka vrátená rovnakým spôsobom, ktorým kupujúci uskutočnil platbu kúpnej ceny alebo jej časti, prípadne iným spôsobom dohodnutým s kupujúcim, a to bezodkladne, najneskôr ale do 14 dní od odstúpenia predávajúceho od zmluvy.

Predávajúci si neúčtuje žiadny poplatok za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku.